Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki
w Kartuzach

ul.3 Maja 14 83-300 KartuzyOrgany Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

1.      Dariusz Zelewski – prezes Zarządu

 

2.      Kamilla Karczewska – zastępca prezesa Zarządu

 

4.      Krystyna Dąbrowska - członek Zarządu

 

5.      Lucyna Wrzołek – Brunke - skarbnik Zarządu

 

KOMPETENCJE ZARZĄDU

 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia; kieruje jego pracą oraz reprezentuje na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 • Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
 • Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
 • Przyjmowanie i wykreślanie z listy członków
 • Uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia
 • Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
 • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w Jego imieniu
 • Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników.

3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes

4. Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składane są przez co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.

5. W razie wystąpienia wakatu w składzie zarządu winien on wystąpić w terminie trzech miesięcy do Walnego Zebrania z wnioskiem o uzupełnienie składu Zarządu stowarzyszenia. 


Wytworzył:Dariusz Zelewski2014-05-02
Udostępnił:Dariusz Zelewski2014-05-02 10:08:56
Zmodyfikował:Dariusz Zelewski2014-05-02 13:37:53
Komisja Rewizyjna
 1. Krystyna Kliszewska - przewodnicząca
 2. Mirella Knut - zastępca przewodniczącego
 3. Zofia Ustowska - sekretarz

 

KOMPETENCJE KOMISJI REWIZYJNEJ

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja składa się z 3 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza, których powołuje ze swego grona ten organ i wybierana jest na okres lat pięciu.

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 • kontrolowanie przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
 • kontrolowanie przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd
 • kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd
 • przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
 • prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu; 

Wytworzył:Dariusz Zelewski2014-05-02
Udostępnił:Dariusz Zelewski2014-05-02 10:10:52
Zmodyfikował:Dariusz Zelewski2014-05-02 13:41:52
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )